புரோசேன் பென்சிலின் ஜி மற்றும் டைஹைட்ரோஸ்ட்ரெப்டோமைசின் சல்பேட் ஊசி